Yönetim Planı

MİSSTANBUL EVLERİ TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI 

yonetimplani

 1. I.BÖLÜM 

GENEL HÜKÜMLER

Kapsam :

MADDE 1 : İstanbul ili Esenler  İlçesi F21C17A1A pafta, 1296 ada, 2 parsel (ekli vaziyet planında) bulunan blok yapılar İkitelli Misstanbul Evleri yerleşim planı sınırları içerisinde yer alan tüm sosyal donatı alanları, yazın açılabilir kışın kapanabilir yüzme havuzu ve açık havuzlar, yürüyüş parkurları, bisiklet parkurları, tenis kortları, mini futbol sahaları, voleybol sahaları, basketbol sahaları, açık ve kapalı otoparklar, hobi bahçeleri, yeşil alanlar, çocuk oyun alanları, her türlü alt yapılar ve sair bütün ortak alanlar, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun emredici hükümleri saklı kalmak üzere bu Yönetim Planına göre yönetilir.

( Komşu Parseller F21C17A1A pafta, 1297 ada, 6 parsel - F21C17A1A pafta, 1300 ada, 2 parselde )

Toplu Yapı Özellikleri

MADDE 2 : İkitelli Misstanbul Evleri’nin, F21C17A1A pafta, 1296 ada, 2 parsel – F21C17A1A pafta, 1297 ada, 6 parsel - F21C17A1A pafta, 1300 ada, 2 parselin ( 3 (üç) adet bağımsız parselin) ortak yer ve tesisler nedeniyle birlikte Toplu Yapı oluşturması; birden fazla parselin komşuluğunda tek elden inşaat faaliyetine konu olmuş İkitelli Misstanbul Evleri’ni oluşturan parsellerdeki mevcut ortak yer ve tesisler, İkitelli Misstanbul Evleri Toplu Yapı alanının ayrılmaz parçasını (mütemmim cüzünü) oluşturduğu parsel dışında, 1. maddede belirtilen komşu parsellerde bulunan bağımsız bölümlerin kat maliklerine de tahsis olunmuştur. İkitelli Misstanbul Evleri bu özelliği ile Toplu Yapı niteliğine bürünmüştür. Bu Yönetim Planı’nın eki olan “İkitelli Misstanbul Evleri Toplu Yapı yerleşim planı” nda yer alan 3 parsel üzerinde inşa edilen tüm sosyal donatı alanları ve 1. maddede zikredilen her türlü yapılaşma ve alt yapı imalatları, tüm bağımsız bölüm maliklerinin, maliki bulundukları bağımsız bölüm bedelleri altında ödenmiş olan bedellerden karşılandığından, her bağımsız bölüm  maliki başka parsellerdeki ortak yer ve tesislerin maliyetine katılmıştır. Bu nedenle 1. maddede zikredilen ve Yönetim Planı’na konu olan parseller birlikte yönetilecektir.

MADDE 3 : Önce Kat İrtifakı’na sonra Kat Mülkiyeti’ne tabi, ekli İkitelli Misstanbul Evleri Toplu yapı yerleşim planında yer alan ana yapı, ortak alan, ortak tesis ve işletmeler, sosyal, kültürel tesis ve yukarıda yazılı parsellerde yer alan tüm yapılaşmalar ve sosyal donatı alanları ile altyapı tesisleri “İkitelli Misstanbul Evleri Toplu Yapı Alanı’nın” bir parçasıdır. İkitelli Misstanbul Evleri Toplu Yapı yerleşim planı’ndaki tüm bağımsız bölümler, yerleşim planındaki tahsis ve kat mülkiyeti kütüğündeki tescil amacına uygun olarak arsa payı oranında faydalanılır ve kullanılır.

 

YÖNETİM PLANINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

Yönetim Planının Bağlayıcılığı

MADDE 4 : KMK ilgili madde hükmünce hazırlanan bu yönetim planı, tasdikli proje ve ekli İkitelli Misstanbul Evleri Toplu Yapı yerleşim planında yer alan ve 1. madde kapsamındaki tüm kat maliklerini blok ayrımı yapılmaksızın bağlayıcı bir sözleşme niteliğindedir. Bu yönetim planının toplu yapıya ilişkin hükümleri uyarınca, İkitelli Misstanbul Evleri Toplu Yapı yerleşim planındaki tüm kat malikleri, kendi parsellerindeki toplu yapı ortak yer ve tesislerinin, birinci maddede zikredilen komşu diğer parsellerdeki kat maliklerine de özgülendiğini ve ayrıca, başka parselde yer alan ve mevcut olan, planında yer almakla inşa edilecek toplu yapı ortak yer ve tesislerine ilişkin işletme giderlerine katılma borcu altında olduklarını kat mülkiyetine bağlı bir ayni hak iktisabı dolayısıyla kabul etmişlerdir. Halihazır kat irtifakı sahipleri ve kat maliklerini bağlayan bu sözleşme, kat malikinin ölümü halinde mirasçılarını veya bağımsız bölümü sonradan edinenleri de bağlayıcı niteliktedir.

Tapu kütüğünün beyanlar hanesinde varlığına işaret edilmiş bu yönetim planı hükümlerini, KMK’nun ve tapu kütüğünün aleniyeti ilkesince hiç kimse, bilmediğini iddia edemez.

 

Yönetim Planının Değiştirilmesi

MADDE 5 : İş bu yönetim planı İkitelli Misstanbul Evleri Toplu Yapı yerleşim planında yer alan tüm kat maliklerinin 4/5 çoğunlukla vereceği karar ile değiştirilebilir. Yönetim Planının değiştirilmesi halinde 3. madde hükmü gereği, toplu yapı ortak yer ve tesislerine ilişkin katlanma ve iştirak yükümlülüğünü ortadan kaldıramaz ve katılma oranını azaltacak nitelikte hüküm koyamaz.

 

Yönetim Planında Hüküm bulunmayan hallerde KMK’nun uygulanması :

MADDE 6: İş bu Yönetim Planında hüküm bulunmayan hallerde Kat Mülkiyeti Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

 1. II.BÖLÜM 

TANIMLAR

Toplu Yapı (İkitelli Misstanbul Evleri Toplu Yapı yerleşim planı)

MADDE 7 : Bir tesis veya yerin içinde yer aldığı parselden başka, komşu diğer parsellere de fonksiyonu itibari ile özgülenmiş olması sonucu oluşan, toplu yapı hizmetlerinden yararlanan birden fazla parsellerin üzerindeki yapılarla birlikte meydana getirdiği kat mülkiyeti sistemi.

Parsel

MADDE 8 : Tapuya, kat mülkiyeti kütüğü adı altında düzenlenmiş sicile kaydedilecek ve üzerindeki yapılarda kat mülkiyeti tesis edilecek kadastro planında sınırları belirli ve 1. maddede belirtilen parsellerde ve KMK’ da ”anagayrimenkul” olarak ifade edilen arsa.

 

Blok

MADDE 9 : Bir parselde inşa edilmiş ve bünyesinde kat mülkiyetine konu birden fazla bağımsız bölümü en azından çatı ve temel ortak yeri ile barındıran ve blok numarası ve ismi ile adlandırılan yapıların her biri.

Bağımsız Bölüm

MADDE 10 : Özgülediği amaç doğrultusunda her bir kat malikinin yararlanmasına ayrılmış ve kat mülkiyeti kütüğünde kendisine sayfa ayrılmış yapı bölümleri olarak, depo, otopark gibi genellikle meskenlerden oluşan, bağımsız olarak mülkiyet hakkına konu olan yapı bölümleri.

Kat Maliki :

MADDE 11 : Bağımsız bölüm üzerinde ayni hak olarak mülkiyet hakkı sahibi tek kişi veya toplu mülkiyet olarak elbirliği ve paylı mülkiyet hakkı sahipleri birliği. İntifa, oturma (sükna), üst hakkı gibi kullanıma imkan veren ve tapuya tescil edilmiş ayni hak sahipleri de niteliği elverdiği ölçüde bu kavram içinde değerlendirilebilecektir.

İkitelli Misstanbul Evleri Sakini :

MADDE 12 : İkitelli Misstanbul Evleri Toplu Yapı yerleşim planında mevcut bağımsız bölümlerde gerek kat maliki olarak, gerekse (kira, ariyet, oturma, irtifak gibi) herhangi bir hukuki ilişkiye dayanarak fiilen oturmakta olan tüm kişiler.

Blok Ortak Yer ve Tesisleri :

MADDE 13 : İçinde bulunduğu blokla sınırlı olarak yalnızca o bloktaki kat maliklerine tahsis edilmiş yer ve tesisler.

Eklenti :

MADDE 14 : Bir bağımsız bölüm dışında olup ve doğrudan doğruya o bölüme ayrılmış olan kısımlara (bağımsız bölümün tapu siciline işlenecek olan otopark ve otoparktaki depo… gibi) denir.

Ortak Yerler:

MADDE 15 : Ana taşınmazın bağımsız bölümleri dışında kalıp koruma, ortaklaşa kullanma ve faydalanmaya yarayan yerlerdir. Ortak yerler üç kısımda değerlendirilir;

 1. a)Ana gayri menkul içerisinde; temeller ve ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, avlular, genel giriş kapıları, arterler, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar ve buralardaki genel tuvaletler ve lavabolar, kapıcı daire ve odaları, genel çamaşırlık ve çamaşır kurutma odaları, genel elektrik, su, doğalgaz saatlerinin korunmasına mahsus olup bağımsız bölüm dışında kalan yuvalar, kapalı kısımlar, kuyu ve sarnıçlar, yapının genel su depoları ve sığınaklar, çatılar, yağmur olukları, yangın emniyet merdivenleri,  

 2. b)Yukarıda sayılanların dışında kalıpta yine ortaklaşa kullanma, koruma ve faydalanma için zaruri olan kanalizasyon tesisleri, su, doğalgaz ve elektrik tesisleri, telefon, radyo ve televizyon için ortak şebeke ve antenler, sıcak ve soğuk hava tesisleri.  

 3. c)Yukarıda (a) ve (b) şıklarında zikredilenlerin dışında kalan İkitelli Misstanbul Evleri Toplu Yapı yerleşim planında gösterilen ve komşu parsellerde yer alan yürüyüş parkurları, bisiklet parkurları, tenis kortları, kapalı ve açık yüzme havuzları, mini futbol sahaları, voleybol sahaları, basketbol sahaları, otoparklar, hobi bahçeleri, yeşil alanlar, çocuk oyun alanları her türlü alt yapılar ve tesisler.  

Kullanım Hakkı:

MADDE 16: Bağımsız bölüm maliklerinin ortak yerlerdeki faydalanma hakkıdır.

Arsa Payı :

MADDE 17: Bağımsız bölümlere ayrılan ortak mülkiyet paylarına arsa payı denir.

Yönetim Planı:

MADDE 18: Yönetim Planı; yönetim tarzını kullanma maksat ve şeklini, yönetici ve denetçilerin alacakları ücretleri ve yönetime ait diğer hususları düzenler.

İşletme Projesi:

MADDE 19: Ana gayri menkulün veya toplu yapı (site) alanının 1 yıl içerisinde tahmini gelir ve gider tutarlarını, tüm masraf kalemlerini gösteren ve her bağımsız bölüme düşen miktarı belirleyen tahmini bütçeye denir.

İşletme Projesi iki kısımda değerlendirilir:

 1. a)Toplu Yapı İşletme Projesi: Toplu yapı (Site) Genel Kurulu tarafından kabul edilen sitenin bütünü için yapılan işletme projesidir.  

 2. b)Parsel Yapı işletme Projesi: Parsel Genel Kurulu tarafından kabul edilen ve Site İşletme Projesi dışında kalan ve olağan dışı harcamalar için yapılan işletme projesidir.  

 

III.BÖLÜM

YÖNETİM ORGANLARI

 1. 1)PARSEL BAĞIMSIZ BÖLÜM MALİKLER KURULU  

Oluşması ve Yetki Alanı

MADDE 20 : İkitelli Misstanbul Evleri Toplu Yapı kapsamında bulunan ayrık veya bitişik düzende inşa edilmiş blok yapıların tamamı, kendi sorunlarına ve yalnız o parsele ait ortak yerlere ilişkin olarak, o parselde bulunan bağımsız bölüm (daire, büro, yüzme havuzu, vs) maliklerinden oluşan Parsel Bağımsız Bölüm Malikler Kurulu’nca yönetilir. Parsel Bağımsız Bölüm Malikler Kurulu görev ve yetkilerini kısmen ya da tamamen bir hizmet şirketine devredebilir.

Kurula Katılma ve Oy Hakkı

MADDE 21 : Parsel Bağımsız Bölüm Malikler Kurulu’nda, her kat maliki, bağımsız bölümüne ilişkin arsa payının miktarına bakılmaksızın bir oy hakkına sahiptir.

 1. a)Aynı parselde bir kişi birden çok bağımsız bölüme malikse her bağımsız bölüm için bir oy hakkı vardır. Ancak, bir şahsın vekaleten veya asaleten kullanabileceği oy sayısı Parsel Bağımsız Bölüm Malikler Kurulu’ndaki bütün oyların 1/3’ünden fazla olamaz.  

 2. b)Bir bağımsız bölümün birden fazla maliki varsa, Parsel Bağımsız Bölüm Malikler Kurulu’nda bunları, içlerinden veya dışarıdan vekalet verecekleri birisi temsil eder. Böyle bir temsilci seçerek parsel yöneticisine bildirilmedikçe bu kişilerden herhangi birine yapılacak tebligat tümüne yapılmış sayılır.  

 3. c)Parsel Bağımsız bölüm maliklerinden her biri, diğer bağımsız bölüm malikleri veya dışarıdan vekalet verecekleri bir vekil tarafından temsil edilebilir. Verilecek temsil yetkisi yazılı bir belge ile olur.  

 4. d)Parsel Bağımsız bölüm maliklerinden biri ehliyetsiz (çocuk, akıl hastası vb.) ise onun yerine Parsel Bağımsız Bölüm Malikler Kurulu’na kanuni velisi veya vasisi katılır.  

 5. e)Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki kurula ve görüşmelere katılabilir fakat oy veremez.  

Toplanma ve Çağrı

MADDE 22 : Parsel Bağımsız Bölüm Malikler Kurulu her yıl en az bir defa Ocak ay’ının üçüncü haftasındaolağan toplantısını yapar. Parsel Bağımsız Bölüm Malikler Kurulu, Parsel Yöneticisi (Toplu Yapı Yöneticisi de tercih edilebilir) tarafından toplantının nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı ve gündemi belirtilerek, toplantıdan en az 15 gün önce bütün parsel bağımsız bölüm maliklerine taahhütlü mektupla ya da imza karşılığında tebliğ edilir.

İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda yeter sayının sağlanamaması halinde ikinci toplantının en geç bir hafta içinde aynı yer ve saatte yapılacağı belirtilir. Toplantılarda, yalnız toplantının gündemindeki yazılı maddeler konuşulabilir. Ancak toplantıdaki mevcut üyelerin 1/3’ü isterse başka hususlar da gündeme alınarak görüşülebilir.

Parsel Yöneticisi; Parsel Denetçisi veya Parsel Bağımsız Bölüm Malikleri’nin 1/3’ünün istemi üzerine, Parsel Bağımsız Bölüm Malikler Kurulu, yukarıda belirtilen çağrı yöntemlerine uyularak, toplantının gündemi belirtilmek kaydıyla her zaman olağanüstü toplantıya çağırılabilir.

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

MADDE 23: Parsel Bağımsız Bölüm Malikler Kurulu, bağımsız bölüm maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar verir. Yeter sayı sağlanamadığı için ilk toplantı yapılamazsa, ikinci toplantıda yeter sayı aranmaksızın toplantıya katılanların oy çoğunluğu ile karar verilir.

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yeter sayı için ayrıca konulmuş olan hükümler saklıdır. (KMK Madde 24-28-32-34-42-44-45)

Kararların Bağlayıcılığı ve Duyurulması

MADDE 24 : Parsel Bağımsız Bölüm Malikler Kurulu’nun aldığı kararlara bütün bağımsız bölüm malikleri, onların varisleri, bağımsız bölümü sonradan iktisap edenler ile bağımsız bölümden kiracı yahut başka sebeplerle faydalananlarla, Parsel Yöneticisi ve Denetçisi uymak zorundadır. Kurulca verilen kararı uygun bulmayan kat malikinin karar aleyhine Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak hakimin müdahalesini isteme hakkı saklıdır (KMK Madde 33).

Parsel Bağımsız Bölüm Malikler Kurulu’nda alınan kararlar, Parsel Yöneticisi tarafından o toplantıya katılmamış olan bağımsız bölüm malikleriyle, bağımsız bölümden yararlananlara usulü dairesinde duyurulur. Ayrıca İkitelli Misstanbul Evleri Toplu Yapı Yönetim Kurulu’na bilgi verilir.

Kararların Yazılması ve İmzalanması

MADDE 25: Parsel Bağımsız Bölüm Malikler Kurulu’nun aldığı kararlar, birden başlayıp sırasıyla giden sayfa numaraları taşıyan, her sayfası noter mührü ile onaylı bir “parsel bağımsız bölüm malikler kurulu karar defteri”ne yazılır ve toplantıya katılan parsel bağımsız bölüm maliklerince imzalanır. Karara aykırı oy verenler de aykırılığın sebebini belirterek imzalarlar. Bu defter parsel yöneticisi tarafından saklanır.

Görevleri

MADDE 26 : Parsel Bağımsız Bölüm Malikler Kurulu;

 1. a)Blok Temsilcisi ve Parsel Yönetim Kurulu’nu seçer  

 2. b)Toplu Yapı Yönetim Kurulu’nu yönlendirici kararlar alır,  

 3. c)Bu Yönetim Planı’nın konusu olan ve parsel kapsamı içinde (bloklar dışında kalan) ortak yerler ile ortak kullanıma açık alanların amacına uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı, onarımı ve işletilmesi için gerekli kararlar verir. Bu işlerin yürütülmesi için bizzat veya hizmet satın alınması yoluyla üçüncü şahıslarla sözleşme yapılması dahil, Toplu Yapı Yönetim Kurulu’na yetki verir,  

 4. d)Toplu Yapı Yönetimince hazırlanan Bağımsız bölüm maliklerinin ortak giderlere katılım paylarını (toplu yapı aidatını) belirleyen işletme projesini (bütçeyi) görüşüp karara bağlar. Bu konuda karar verirken, toplu yapı bütçesinden parsele düşen pay kesinlikle hesaba katılır.  

 5. e)Blok bağımsız bölüm malikler kurulu ve blok temsilcisi, yerleşim planına göre münhasıran bloklarına tahsis edilmiş olan ortak yer, yapı ve tesislerin idaresinde parsel bağımsız bölüm malikler kurulunda alınmış ilke kararlarına uymak zorundadır.  

 

 1. A.BLOK MALİKLER KURULU  

Oluşması, Yetki Alanı ve Görevleri

MADDE 27 : Blok Bağımsız Bölüm Malikler Kurulu, bloktaki bütün bağımsız bölüm maliklerinden teşekkül eder.

Blok Bağımsız Bölüm Malikler Kurulu bloklarına ilişkin konulardan oluşan gündem maddelerini görüşür. Gündem bağımsız bölüm maliklerine toplantı çağrısı ile birlikte Toplu Yapı Yönetim Kurulu tarafından gönderilmiş olup bunun dışında Bağımsız Bölüm Maliklerinden 1/3'ünün istemi üzerine talep konusu hususlar da gündeme ilave edilebilinir ve karara bağlanır.

Katılma ve Oy Hakkı

MADDE 28 : Arsa payı ne olursa olsun bloktaki bütün bağımsız bölüm malikleri Blok Bağımsız Bölüm Malikler Kurulunun birer tabii üyesidir ve bloktaki her bağımsız bölüm maliki bir oy hakkına sahiptir.

Aynı şahsın birden fazla bağımsız bölümü mevcutsa her bağımsız bölümü için ayrı bir oy hakkı vardır ancak bir şahsın sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz. Bir bağımsız bölümün birden çok maliki varsa Blok Bağımsız Bölüm Malikler Kurulunda içlerinden veya dışarıdan birine vekalet verecekleri biri bağımsız bölümü temsil eder.

Bağımsız Bölüm Maliklerinden her biri diğer Bağımsız Bölüm Malikleri veya dışarıdan vekalet verecekleri bir vekil tarafından temsil olunabilirler ancak, bir şahsın asaleten ve vekaleten vereceği oy sayısı bütün oyların üçte birini geçemez. Vekil, temsil yetkisini yazılı bir belge ile kanıtlamak zorundadır.

Bağımsız Bölüm Maliklerinden biri ehliyetsiz ise (çocuk, kısıtlı ...) onun yerine velisi veya vasisi Bağımsız Bölüm Malikler Kuruluna katılır.

Alınacak karar doğrudan doğruya kendisini ilgilendiren blok bağımsız bölüm maliki, Bağımsız Bölüm Malikler Kuruluna ve görüşmelere katılabilir fakat o iş hakkında oy veremez.

Toplantı, Karar Yeter Sayısı ve Çağrı

MADDE 29 : Toplantı gündemi, tarih, yer ve saati Toplu Yapı Yönetim Kurulu Başkanı veya Blok Temsilcisi tarafından Bağımsız Bölüm Malikler Kurulu üyelerine toplantı tarihinden en az 15 gün önce, gelecek yıla ait bütçe taslağı (işletme Projesi) ile birlikte imza karşılığı veya posta marifetiyle bildirilir. İlk çağrı yapılırken birinci toplantıda yeter sayının sağlanamaması halinde ikinci toplantının en geç bir hafta içinde olmak üzere nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı belirtilir.

Toplantıyı Blok Temsilcisi veya onun bulunmaması halinde Yedek Blok Temsilci veya en yaşlı üye açar. Toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve bir katip seçilir. Toplantıda tutulacak tutanak katılan blok kat maliklerince imzalanır. Başkan gündemin görüşülmesi ile toplantı düzenini sağlar.

Blok Bağımsız Bölüm Malikler Kurulu bağımsız bölüm maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile toplanır. Bu çoğunluk sağlanamazsa toplantı açılmaz ve durum bir tutanakla tespit edilir ve bir hafta içinde ikinci toplantı yapılır. İkinci toplantıda yeter sayı aranmaz ve toplantı gelenlerle yapılır. Buradaki arsa payı bağımsız bölüm maliklerinin tapularında mevcut arsa paylarıdır.

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda ve bu Yönetim Planında öngörülmüş bulunan toplantı ve karar yeter sayılarına ilişkin hükümler saklıdır.

Kararlar, Kayıt ve Belgeler

MADDE 30 : Blok Bağımsız Bölüm Malikler Kurulu sadece bir asıl bir yedek Blok Temsilcisi seçimi hususunda karar alabilirler.

Blok Bağımsız Bölüm Malikler Kurulu kararları sayı ve arsa payı çoğunluğu ile alınır. İlk turda gerekli oy çokluğu sağlanamaz ise 2. turda en çok oyu alan adaylar asıl Blok Temsilcisi ve yedek Blok Temsilcisi olarak seçilmiş sayılırlar.

Toplantılarda tutulan tutanaklar Blok Temsilcisi tarafından Toplu Yapı Yönetim Kuruluna verilir.

Blok Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulunda görüşülen hususlarda tutulan tutanaklar seçilen Blok Temsilcisi tarafından o toplantıya katılmamış olan kat malikleri ile bağımsız bölümden yararlananlara duyurulur.

 

 1. B.BLOK TEMSİLCİSİ  

Seçimi

MADDE 31 : Blok Bağımsız Bölüm Malikler Kurulu, her yıl Ocak ayının ilk haftasında yapacağı toplantıda kendi arasından bir asıl ve bir yedek olmak üzere toplantıya katılanların çoğunluğuyla bir yıl için “Blok Temsilcisi” seçer. Eski temsilcinin görevleri yenisi seçilinceye kadar devam eder. Eski temsilci tekrar seçilebilir.

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 32 : Blok Temsilcisi;

 1. a)Bloğunu Toplu Yapı Temsilciler Meclisi’nde temsil eder,  

 2. b)Bağımsız bölüm maliklerinin adres değişikliği, kiracı veya bağımsız bölümden istifade eden kişilerle ilgili kendisine ulaştırılan bilgileri Toplu Yapı Yönetimine bildirir,  

 3. c)Blokla ilgili sorunlar ve iyileştirmeleri Parsel Yönetim Kurulu’na iletir ve çözüme kavuşturulması için bloğunu temsilen katkıda bulunur,  

 4. d)Temsil ettiği blokla ilgili, Parsel Yönetim Kurulu ve Toplu Yapı Yönetim Kurulu’nun verdiği kararları yerine getirir.  

 

 1. C.PARSEL YÖNETİM KURULU  

Seçimi

MADDE 33 : Parsel Bağımsız Bölüm Malikler Kurulu, Ocak ay’ının üçüncü haftasında yapacağı olağan toplantıda, kurulun kendi üyeleri arasından bir yıl süre ile 3 asil 2 yedek üye olarak Parsel Yönetim Kuru’lunu seçer. Seçim, her aday için ayrı ayrı oylanarak yapılır. İlk iki oylama turlarında en az katılanların salt çoğunluğu kadar oy alınması sağlanamazsa, üçüncü turda en çok oy alanlar seçilmiş olur. Seçim sonuçları tutanak düzenlenerek “parsel bağımsız bölüm malikler kurulu karar defteri”ne yazılır. Ayrıca her bloğun duyuru panosunda ilan edilir.

 1. a)Parsel Yönetim Kurulu, seçimi izleyen ilk toplantıda bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir de sayman üye seçerek görev bölümü yapar ve sonucu uygun yollarla duyurur.  

 2. b)Parsel Yönetim Kurulu kararlarını salt çoğunlukla verir ve sıra numarası takip eden ve her sayfası noterce onaylı “parsel yönetim kurulu karar defteri”ne yazar. Bu defterin eksiksiz tutulmasından ve saklanmasından başkan sorumludur. Bu defter, eski ve yeni yönetim kurulları arasında tutanakla devir-teslim edilir.  

 3. c)Parsel Yönetim Kurulu üyeleri görev sürelerinin sonunda yeniden seçilebilir. Yeni yönetim kurulu seçilinceye kadar eski yönetim kurulu görevine devam eder.  

 4. d)Parsel Yöneticisi; ad ve soyadını, iş ve adresi ile telefon numaralarını, seçimini izleyen bir hafta içerisinde blok temsilcisi ve Toplu Yapı Yönetimi’ne bildirir.  

 5. e)Parsel Yönetim Kurulu, Parsel Bağımsız Bölüm malikler kurulunca seçilmemesi halinde yetkili sulh Hukuk Mahkemesine müracaat ile tayin edilir.  

Ücreti

MADDE 34 : Parsel Yöneticisi’ne ve gerekiyorsa başkan yardımcısı ve sayman üyeye ödenecek ücret, parsel bağımsız bölüm malikler kurulu’nca belirlenir ve işletme projesinde (bütçede)  gösterilir.

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 35 : Parsel Yöneticisi;

 1. a)Bağımsız bölüm maliklerine aynen bir vekil gibi sorumludur,  

 2. b)Yönetici Ocak ay’ında yapılacak toplantıda o tarihe kadar yapılmış olan gelir ve giderlerin hesabını vermekle yükümlüdür, bu amaçla gelir-gider durumunu gösteren bir raporu, toplantı çağrısıyla birlikte, bağımsız bölüm maliklerinin bilgisine sunar. Yapılan her türlü gideri belgeler ve gerektiğinde incelenmek üzere bir dosyada saklar,  

 3. c)KMK’nda belirtilen ve Parsel bağımsız bölüm malikler kurulu’nda verilen kararları yerine getirir, 

 4. d)Parsel Bağımsız Bölüm Malikler Kurulu’nda kabul edilmiş işletme projesi (bütçesi) yoksa, seçimini izleyen 20 gün içerisinde bir işletme projesi hazırlar. Bu projede özellikle; bir yıllık tahmini gelir tutarları, ortak giderlerden bu yönetim planına ve KMK madde 20’ye göre her bağımsız bölüm malikine düşecek muhtemel miktarı, tahmini ve muhtemel giderleri karşılamak üzere her bağımsız bölüm malikinin vermesi gereken avans tutarını ve ödeme şekil ve zamanını gösterir. İşletme projesi, bağımsız bölüm maliklerine ve bağımsız bölümden fiilen yararlananlara (kiracı vs.) imzaları karşılığında veya taahhütlü mektupla bildirilir. Bildirimden başlayarak 7 (yedi) gün içinde işletme projesine itiraz edilirse, itiraz parsel bağımsız bölüm malikler kurulu’nda incelenir ve işletme projesi hakkında karar verilir. Gerekirse yeni bir işletme projesi hazırlanır. İtiraz üzerine parsel bağımsız bölüm malikler kurulu’nca verilen karar kesindir. Kesinleşen işletme projeleri İcra İflas Kanunu’nun 68. maddesinde belirtilen belgelerden sayılır.  

 5. e)Bu Yönetim Planı’nın konusu olan ve parsel kapsamı içinde bloklar dışında kalan ortak yerler ile ortak kullanıma açık alanların amacına uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gerekli olağan tedbirlerin Toplu Yapı Yönetimince alınmasında takipçi olur,  

 6. f)Parseldeki bağımsız bölüm maliklerinden bu yönetim planı ve KMK hükümlerine göre belirlenmiş ortak gider paylarını ve bu giderlere ilişkin avansı toplar. Toplu Yapı Yönetiminin göstereceği hesaba aktarır,  

 7. g)Bitişik düzendeki parsellerde, sadece bu parsellere ilişkin ortak yer ve tesisler varsa, diğer parsel yöneticileriyle ve gerektiğinde Toplu Yapı Yönetimiyle işbirliği yaparak, söz konusu ortak yer ve tesislerin işletilmesi, korunması, bakımı ve onarılması için gerekli olağan tedbirlerin alınmasında Toplu Yapı Yönetim Kurulu’ndan söz konusu işlerin yürütülmesini ister,  

 8. h)Bağımsız bölüm maliklerine ilişkin borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyenler, görevinin kapsamına giren işler nedeniyle üçüncü şahıslara karşı bağımsız bölüm maliklerini temsilen dava açar. Bağımsız bölüm malikleri kurulunun kararlarının iptaline ilişkin olarak veya görevi kapsamındaki işler nedeniyle, kat malikleri veya üçüncü şahıslar tarafından açılan davalarda diğer kat maliklerini temsil eder ve söz konusu giderler, ortak giderlerden karşılanır.  

 9. i)Parselin tümünü ilgilendiren tebligatı kabul eder. Gerekiyorsa bütün kat maliklerine duyurulmasını ve lüzumlu bütün tedbirlerin alınmasını sağlar, Toplu Yapı Yönetimini bilgilendirir, 

 10. j)Parsel bağımsız bölüm malikler kurulunda alınan kararları Toplu Yapı Yönetimine bildirir.  

 11. k)Parsel Bağımsız Bölüm Malikler Kurulu’nun verdiği karar yahut yetkiyle sözleşmesi feshedilen ve kendilerine tahsis edilmiş olan yerleri 15 gün içinde boşaltmayanları zabıtaya bildirir ve boşaltılmasını sağlar.  

 

 1. D.PARSEL DENETÇİSİ  

Seçimi

MADDE 36 : Parsel Bağımsız Bölüm Malikler Kurulu, Ocak ay’ının üçüncü haftasında yapacağı olağan toplantıda, kurulun kendi üyeleri arasından bir yıl süre ile 1 asil 1 yedek üye olarak Parsel Denetim Kuru’lunu seçer. Seçim, her aday için ayrı ayrı oylanarak yapılır. İlk iki oylama turlarında en az katılanların salt çoğunluğu kadar oy alınması sağlanamazsa, üçüncü turda en çok oy alanlar seçilmiş olur. Seçim sonuçları tutanak düzenlenerek her sayfası noterce onaylanmış “parsel bağımsız bölüm malikler kurulu karar defteri”ne yazılır.

Ücreti

MADDE 37 : Parsel Denetçisi’ne ödenecek ücret, parsel bağımsız bölüm malikler kurulu’nca belirlenir ve işletme projesinde (bütçede)  gösterilir.

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 38 : Toplu yapı Ortak yer ve tesislerine  ilişkin harcamaları ve buna ilişkin Toplu Yapı (Parsel) Yönetim Kurulu faaliyetlerini denetler ayrıca yıl sonunda Parsel Temsilcilerinin aklanması veya sorumlu tutulması önerisini de içerecek biçimde düzenleyici kesin hesaplara ilişkin raporunu Parsel Bağımsız Bölüm Malikler Kurulu üyelerine ulaştırılmasını sağlar. Denetim Kurulu zorunlu hallerde Parsel Bağımsız Bölüm Malikler Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Denetim Kurulu bütün kararları ile rapor özetlerini noterce onaylanmış Toplu Yapı Denetim Kurulu Karar Defterine yazar. Bu defter, eski - yeni kurullar arasında tutanakla devir- teslim edilir.

 

 1. 2)TOPLU YAPI YÖNETİMİ  

 

A) TOPLU YAPI TEMSİLCİLER KURULU

Oluşması, Yetki Alanı ve Görevleri

MADDE 39:Toplu Yapı Temsilciler Kurulu; blok temsilcileri, Parsel Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. İkitelli Misstanbul Evleri Toplu Yapı alanı sınırlarını belirleyen bu Yönetim Planına ek “yerleşim planında” gösterilen ve blok ortak alanları dışında Toplu Yapı ortak alanları içinde kalan tüm ortak yer ve tesisler ile işletmelerinde yetkili ve sorumludur. Blok temsilcilerinin oluşturduğu Toplu Yapı Temsilciler Meclisi; toplu yapı ortak yer ve tesislerinin yönetimi ile sınırlı kararlar almak, bu kararları uygulamak, masrafları her bir parsele dağıtmak ve işin gerektirdiği diğer işlemler ve fiilleri icra için yetkili organdır.

Katılma ve Oy Hakkı

MADDE 40 : Toplu Yapı Temsilciler Kurulunda her temsilcinin bir oy hakkı vardır. Kurulun belli bir toplantısına katılmayacak üye temsil ettiği blok bağımsız bölüm maliklerinden bir kimseyi tayin edebilir. Vekil temsil yetkisini yazılı bir metinle kanıtlamak zorundadır.

Toplanma ve çağrı

MADDE 41 : Toplu Yapı Temsilciler Kurulu her yıl Şubat ayının ikinci yarısında toplanır. Toplu Yapı Temsilciler Kurulu üyelerinin 2/3 çoğunluğunun istemi üzerine olağanüstü olarak her zaman toplanabilirler. Toplantı gündemi, tarih, yer ve saati Toplu Yapı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Toplu Yapı Temsilciler Kurulu üyelerine toplantı tarihinden en az 15 gün önce, gelecek yıla ait bütçe taslağı (işletme Projesi) ile birlikte imza karşılığı veya posta marifetiyle bildirilir. İlk çağrı yapılırken birinci toplantıda yeter sayının sağlanamaması halinde ikinci toplantının en geç bir hafta içinde olmak üzere nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı belirtilir.

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

MADDE 42: Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, üye sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır ve toplantıya katılanların oy çoğunluğuyla karar verir. Alınan kararların yeniden görüşülmesi ve yeniden karara bağlanması önerisi, toplantıya katılanların 3/5 oy çoğunluğu ile kabul edilmesine bağlıdır. Yeter sayı sağlanamadığı için ilk toplantı yapılamazsa, ikinci toplantı çağrıda belirtilen tarihte yapılır ve yeter sayı aranmaksızın toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilir. Kat Mülkiyeti Kanunu’nda ve bu Yönetim Planında öngörülmüş bulunan toplantı ve karar yeter sayılarına ilişkin hükümler saklıdır.

Kararların Bağlayıcılığı

MADDE 43 : Toplu Yapı Temsilciler Kurulu’nun kararları; İkitelli Misstanbul Evleri Toplu Yapı alanında bulunan tüm bağımsız bölüm maliklerini, Parsel Bağımsız Bölüm Malikler Kurulunu, Toplu Yapı Yönetimini, Denetim Kurullarını, blok temsilcilerini ve bütün sakinleri, irtifak hakkı sahiplerini, bağımsız bölümden herhangi bir şekilde faydalananlar ile onlardan devir alanları bağlar.

Kararların Yazılması ve imzalanması

MADDE 44 : Toplu Yapı Temsilciler Kurulu’nun kararları, Toplu Yapı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından bir tutanakla tespit edilir ve her sayfası noterce onaylanmış “toplu yapı temsilciler kurulu karar defteri”ne yazılır . Toplantıya katılan bütün kurul üyelerince imzalanır. Karara aykırı oy verenler, aykırılığın sebebini belirterek tutanağı imza eder. Bu tutanaklar ve söz konusu karar defteri Toplu Yapı Yönetimi Kurulu Başkanı tarafından saklanır ve istenildiğinde ibraz edilir. Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Karar Defteri eski yönetici tarafından bir tutanakla yeni yöneticiye devir – teslim edilir.

Görevler

MADDE 45 : Toplu Yapı Temsilciler Kurulu; Toplu Yapı Yönetim Kurulu ve Toplu Yapı Denetim Kurulu üyelerini seçmek ve Toplu Yapı Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak olan işletme bütçesini görüşerek gerekiyorsa revize etmek ve onaylamak, bu yönetim planına münhasıran yetkili olduğu konularda karar vermek, Toplu Yapı Yönetim Kurulunun bu yönetim planında yazılı görev ve yetkileri haricinde kalan diğer tüm konularla ilgili olarak karar almak, bir önceki yönetim kurulu üyelerini ve hesaplarını inceleyerek ibra edip etmemek, gereğinde haklarında yasal takip başlatmak başlıca görevleridir.

B) TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU

Seçimi

MADDE 46 : Toplu Yapı Yönetim Kurulu bir yıl için Toplu Yapı Temsilciler Kurulu tarafından kendi aralarından F21C17A1A pafta, 1296 ada, 2 numaralı parselden bir asil, bir yedek, F21C17A1A pafta, 1297 ada, 6 numaralı parselden iki asil, iki yedek, F21C17A1A pafta, 1300 ada, 2 numaralı parselden iki asil, iki yedek olmak üzere veya dışarıdan 5 asil 5 yedek üye olarak ­seçilir. Bu seçimin ilk iki turunda her üye için ayrı ayrı en az salt çoğunluk kadar oy sağlanamaz ise, üçüncü turda en çok oy alanlar seçilir.

Toplu Yapı Yönetim Kurulu, seçimi izleyen ilk toplantıda bir başkan, bir başkan vekili ve birde muhasip üye seçerek görev bölümü yapar. Toplu Yapı Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve üye tam sayısının çoğunluğu ile karar verir. Toplu Yapı Yönetim Kurulu kararları, her sayfası noterce onanmış “Toplu Yapı Yönetim Kurulu Karar Defteri”ne yazılır ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanır. Aykırı oyu olanlar  aykırılık nedenini belirterek imzalarlar. Bu defter Toplu Yapı Yönetim Kurulu Başkanının kişisel sorumluluğu altında saklanır. Değişen başkanlar arasında tutanakla devir - teslim edilir.

Ücreti

MADDE 47 : Toplu Yapı Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse miktar ve şartları, Toplu Yapı Temsilciler Kurulu tarafından karara bağlanır. Bir kişinin aynı zamanda hem parsel yöneticisi, hem de Toplu Yapı Yönetim Kurulu üyesi olarak iki ücret birden alıp almayacağı Toplu Yapı Temsilciler Kurulu tarafından ayrıca karara bağlanır.

Görev, Yetki ve Somlulukları

MADDE 48 : Toplu Yapı Yönetim Kurulu, aynen bir vekil gibi sorumludur. Toplu Yapı Yönetim Kurulu, İkitelli Misstanbul Evleri Toplu Yapı ortak alanlarının bakımı, korunması ve işletilmesi ile ilgili konularda görevli, yetkili ve sorumludur. Toplu Yapı Yönetim Kurulu özellikle;

 1. a)Toplu Yapı Yöneticisi, her yıl Şubat ay’ının ikinci yarısında yapılacak toplantıda Toplu Yapı Temsilciler Kurulu’na, o tarihe kadar yapılan işlerin, elde edilen gelir ve giderlerin hesabını vermekle zorunludur. Toplu Yapı Yöneticisi bu amaçla, gelir-gider durumunu gösteren bir raporu, toplantı çağrısıyla birlikte Toplu Yapı Temsilcilerinin bilgisine sunar. Yönetici yaptığı giderleri belgeler ve bütün belgeleri gerektiğinde incelenmek üzere bir dosyada muhafaza eder, 

 2. b)Toplu Yapı İşletme Projesini hazırlar. Bu projede özellikle, yıllık tahmini gelir ve gider tutarlarını, Toplu Yapı Yönetim giderlerinden bu yönetim planı ve arsa payına göre, kat malikine düşecek muhtemel avans tutarını gösterir. Toplu Yapı Yönetimi; bütçe, giderler, aidat tahakkuk ve tahsilatının sağlanmasına, muhasebenin tutulmasına ilişkin her türlü büro hizmetleri, ayrıca blok ortak alan ve toplu yapı içinde bulunan tüm ortak alanların aydınlatması, ısıtma, periyodik temizlik, kapıcı, bekçi, bahçıvan, otopark görevlisi vs. verilecek tüm hizmetler ve bu hizmetleri verecek elemanların giderleri, blok olarak tesislerinden; hidrofor, asansör, jeneratör vb. tesislerin bakım ve onarım işletme giderleri ile kararlaştırılacak bloklar arası ortak (jeneratör işletme vb.) öteki hizmetlerin karşılanmasını kapsar. Hazırlanan işletme projesi (bütçe) Toplu Yapı Temsilciler Kuruluna olağan toplantı tarihinden en az 15 gün önce imzaları karşılığında veya taahhütlü bir mektupla bildirilir. İşletme Projesine bildirimden başlayarak 7 gün içerisinde Toplu Yapı Temsilcilerince itiraz edilirse, itiraz Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Toplantısında incelenir, karara bağlanır. Gerekirse yeni bir proje hazırlanır, itiraz olmazsa İşletme Projesi olağan toplantı sonucunda kesinleşir. Kesinleşen İşletme Projesi ve işletme giderleri ile ilgili kararlar, İcra ve İflas Kanunun 68.maddesinin l.nci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır,  

 3. c)Bağımsız bölüm dışında kalan Toplu Yapı ortak kullanım alanlarının (varsa kamuya açık alanlar dahil) yerleşim planında öngörülen doğrultuda kullanılmasına, yönetimine, bakım ve onarımına, işletilmesine yönelik her türlü giderlere ilişkin kararlar alır,  

 4. d)Toplu Yapı  ortak kullanım alanlarında (yollar, tretuarlar, sosyal donatı alanları, yüzme havuzları, yürüyüş parkurları, bisiklet parkurları, tenis kortları, mini futbol sahaları, voleybol sahaları, basketbol sahaları, hobi bahçeleri, yeşil alanlar, çocuk oyun alanları, her türlü alt yapılar, açık ve kapalı otoparklar, açık alanlar, sosyal kültürel tesisler, eğitim tesisleri, ticaret tesisleri ve sair bütün ortak alanlar) İmar Kanunu’na, İmar Planına ve Yapı Projelerine uyumsuz her türlü gelişmeleri önler. Aykırılıkların giderilmesi için gerekeni yapar,  

 5. e)Toplu Yapı alanı içinde bulunan tüm binaların önleyici bakım ve onarımı için periyodik denetimlerin yapılması, bu denetim raporları dikkate alınarak hazırlanacak kısa ve uzun vadeli bakım-onarım planlarının yapılmasını ve işletme teknik hizmetlerinin yürütülmesini sağlar,  

 6. f)Toplu yapı alanı içerisinde sosyal barışı, huzuru, paylaşımı, birlikte yaşamayı kolaylaştıracak etkinlikler düzenlenmesine önderlik eder. Bu konuda İkitelli Misstanbul Evleri sakinleriyle iletişim kurarak öncelik tercihleri tespit edilerek etkinlikler düzenlenmesinde projeler hazırlar, bu tip organizasyonların yürütülmesinde etkin görevler üstlenir,  

 7. g)KMK işbu Yönetim Planı ve Toplu Yapı Temsilciler Kurulu kararlarının parsel ve blok yönetimlerinde yanlışsız ve eksiksiz uygulanmasını gözetir, izler, sonuç alınmasına çalışır,  

 8. h)Merkezi hizmetlerin görülüp sürdürülmesinde parsel ve blok temsilcilerinin ihtiyaç ve dileklerini göz önünde tutarak çözümler üretir,  

 9. i)Misstanbul Evleri Toplu Yapısını üçüncü kişiler önünde Toplu Yapı Yönetim Kurulu Başkanı temsil eder. Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun aldığı kararlara uymayan, ortak gider ve avans ödemeyenler vb. hukuki ihtilaflarda bağımsız bölüm maliklerine karşı yönetici sıfatıyla gerektiğinde davalar açar. Açılan davalarda taraf olur ve vekil tayin edebilir,  

 10. j)Ortak kullanıma (varsa kamuya) açık alanların bakım, onarım ve temizliğinde ilgili idarelerle işbirliği kurarak hizmet verir. Bu amaçla bekçi, bahçıvan, güvenlik ve temizlik elemanı gibi görevliler çalıştırabilir,  

 11. k)Seçim dönemlerinde blok ve temsilciler kurulunda yapılacak seçimler için takvim yapar. Eşgüdüm amacıyla tutanak ve vekalet belgesi gibi kırtasiyeleri tek biçimde belirler ve dağıtır. Blok bağımsız bölüm malikleri ve yöneticileri belirlenen zamanda toplanmaz ve yönetici seçemezlerse o blok için re’sen yönetici atar veya Sulh Hukuk Hakimine başvurarak yönetici atanmasını talep eder,  

 12. l)Toplu Yapı Yönetim Kurulu işletme projesinde yer vermek suretiyle, uhdesinde bulunan işlerden bir kısmını parsel veya blok temsilvilerine bırakarak her bloğun kendi bütçesi çerçevesinde çözümlenmesini isteyebilir,  

 13. m)Toplu yapının tümünü ilgilendiren tebligatı kabul eder,  

 14. n)Blok Malikler Kurulu kendi bloklarıyla ilgili iyileştirmelere gerek görürlerse, Blok işletme projesini onaylar. Blok Malikler Kurulu toplantılarını organize eder ve denetler,  

 15. o)Parsel Bağımsız Bölüm Malikler Kurulu’nca karar verilmişse (işletme projesinde fasıl açılmışsa) blok yapıları ve tesisleri sigorta ettirir,  

 16. p)İşletme projesinde belirtilmek kaydıyla ihtiyaç duyulan personeli istihdam eder.  

MADDE 49 : Toplu Yapı  Yönetim Kurulu; yükümlü bulunduğu ve işletme projesinde yer alan görevlerin yerine getirilmesini bir sözleşme ile gerçek veya tüzel kişiler vasıtasıyla gerçekleştirebilir.

C) TOPLU YAPI DENETİM KURULU

MADDE 50 : Toplu Yapı  Denetim Kurulu, bir yıl için Toplu Yapı Temsilciler Kurulu tarafından toplantıya katılanların oy çokluğu ile her yıl Şubat ay’ının ikinci yarısında yapılan olağan toplantıda her parselden birer kat maliki olmak üzere 3 asil 3 yedek üye olarak seçilir. Bunlar kendi aralarında bir başkan seçerler. Aynı kişiler yeniden seçilebilirler. Denetim Kurulu en geç, 3 ayda bir Toplu Yapı Yönetim Kurulunun hesap ve işlemlerini inceleyerek sonuçları Toplu Yapı Temsilciler Kuruluna bildirir. Yıl sonunda Toplu Yapı Yönetim Kurulunun aklanması veya sorumlu tutulması önerisini de içerecek biçimde düzenleyici kesin hesaplara ilişkin raporunu Toplu Yapı Temsilciler Kurulu üyelerine ulaştırılmasını sağlar. Denetim Kurulu zorunlu hallerde Toplu Yapı Temsilciler Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Denetim Kurulu bütün kararları ile rapor özetlerini noterce onaylanmış Toplu Yapı Denetim Kurulu Karar Defterine yazar. Bu defter, eski - yeni kurullar arasında tutanakla devir- teslim edilir.

Ücreti

MADDE 51 : Toplu Yapı Denetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse miktar ve şartlarını Toplu Yapı Temsilciler Kurulu karara bağlar. Bir kişinin aynı zamanda hem parsel denetçisi hem de Toplu Yapı Denetim Kurulu üyesi olarak ücret alıp alamayacağı Toplu Yapı Temsilciler Kurulu tarafından ayrıca karara bağlanır.

 

IV.BÖLÜM

 

BAGIMSIZ BÖLÜM MALİKLERİNİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ ­

MADDE 52 : Bağımsız bölüm malikleri, KMK, Sözleşmeler ve bu Yönetim Planındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla kendilerine ait bağımsız bölüm üzerinde Kat Mülkiyeti Kanunu’nun maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilerine sahiptirler. Ancak kendi bağımsız bölümlerinde ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım ve tesis yapamazlar.

MADDE 53 : Bağımsız Bölüm Malikleri toplu yapının taşınmaz malın bütün ortak yerlerine Medeni Kanunun müşterek mülkiyet hükümlerine göre kullanma, korunma ve faydalanma hakkına sahiptirler.

MADDE 54: Bağımsız Bölüm Malikleri ortak yerlerin bakım ve temizliğine itina göstermeye, blok ve toplu yapının güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar.

MADDE 55 : Toplu Yapı Temsilciler Kurulunda bulunan tüm üyelerin oy birliği ile vereceği bir karar olmadıkça toplu yapıda bulunan bağımsız bölüm maliklerinin hiç birisi ortak yerlerde inşaat, onarım, tesis yaptıramayacağı gibi değişik renkte dış boya da yaptıramazlar. Ancak kendi blokları ile ilgili olmak kaydıyla tavan - taban duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümler de blok bağımsız bölüm maliklerinin ortak rızaları ve Toplu Yapı Yönetim Kurulunun izni ile blok yapıya zarar vermeyecek onarım ve tadilat yapılabilir.

MADDE 56 : Bağımsız Bölüm Malikleri kendilerine ayrılan yerler dışında ortak yerlere araç, eşya vb. hiçbir şey bırakamazlar ve ortak alanları tek başına ve başkalarının kullanımlarını engelleyecek biçimde kullanamazlar. Tahsis edilen alanlar haricindeki yerlere çöp vs. koyamazlar. Ortak alanlara konulan ve belli bir amaca tahsis edilen demirbaşların yerlerini değiştiremezler.

MADDE 57: Bağımsız Bölüm Malikleri özel araçlarını tahsis edilen otopark dışına bırakamazlar. Toplu yapıda yer alan her bağımsız bölüm için en fazla bir araç otoparka konulabilir. Otoparkın bakım, onarım., işletme vb. mutad giderleri toplu yapı yönetiminin yıllık bütçesinden karşılanır. Bunlar için bağımsız bölüm maliklerinden ayrıca ücret istenmez. Ancak bir bağımsız bölüm maliki birden fazla otomobil dışındaki aracı için ayrıca ücret ödemesi gerekir.

MADDE 58 : Bağımsız bölüm malikleri kendi bağımsız bölümleriyle eklentilerini blok ortak yerleri ile toplu yapı ortak alan ve tesislerini kullanırken hüsnü niyet kaidelerine uymak zorundadırlar. Özellikle aşağıda maddeler halinde sıralananları yapamazlar.

 1. a)Kendi bağımsız bölümlerini randevu evi, kumarhane veya benzeri ahlak ve adaba aykırı bir şekilde kullanamazlar.  

 2. b)Bağımsız bölümlerin balkon (teras) ve pencerelerinden halı, kilim vs. silkemez. Su vb. şeyleri dökemez. Çöp vs. şeyleri atamazlar. Binanın dış cephesine, bahçeye çamaşır asamazlar.  

 3. c)Kat Mülkiyeti Kütüğünde mesken, işyeri veya ticaret yeri olarak gösterilen bağımsız bölümlerde hiçbir şekilde hastane, dispanser, klinik, poliklinik ve ecza laboratuarı gibi müesseseler kuramayacakları gibi kat Mülkiyeti Kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerde Toplu Yapı Temsilciler Kurulu tarafından oybirliği ile karar verilmedikçe sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, klüp, dans salonu, eğlence yerleri gibi fırın, lokanta hastane gibi beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, terzihane, yatakhane, emlak bürosu, sendika, demek merkezi, dershane vb. galeri gibi mesken dışında bir amaca tahsis edemezler.  

 4. d)Dükkan ve işyeri malikleri, dükkan ve işyerlerini diğer bağımsız bölüm maliklerini rahatsız edecek nitelikte kullanamaz, başkalarına kullandıramaz.  

 5. e)Kendi bağımsız bölüm ve eklentisi ile blok ortak yerler ile toplu yapı ortak alanlarında Toplu Yapı Yönetim Kurulunca oybirliği ile karar alınmadıkça kedi, köpek, tavuk vs. hayvanlar besleyemezler.  

 6. f)Kendi bağımsız bölümlerinde diğer bağımsız bölüm maliklerini rahatsız edecek şekilde toplantılar tertip edemezler. Nişan, düğün gibi özel toplantılarında diğer bağımsız bölüm maliklerini rahatsız etmemeye itina göstermeye mecbur oldukları gibi Toplu Yapı Yönetim Kurulu müsaade etmedikçe bu gibi toplantıları ortak yerlerde yapamazlar,  

 7. g)Radyo ve müzik aletleri ile benzeri şeyleri diğer bağımsız bölüm maliklerini rahatsız edecek şekilde kullanamazlar,  

 8. h).Bağımsız bölümleri ile eklenti ve ortak yerlere patlayıcı ve pis kokulu maddeler bulunduramazlar. Diğer bağımsız bölüm maliklerini rahatsız edecek şekilde sarsıntı, koku, duman, toz çıkarma gibi hareketlerde bulunamazlar,  

 9. i)Toplu Yapı Yönetim Kurulu müsaade etmedikçe blok yapının ön ve arka cephelerine bağımsız bölümlerin pencere, balkon ve teraslarına dışarıdan görünen veya dışarı sarkan levha veya tabela asamazlar. Balkon veya teraslara binanın genel görüntü ve güzelliğini bozacak şekil veya renkte güneşlik koyamaz ve güvenlik önlemi alamazlar,  

 10. j)Bağımsız bölüm malikleri kendi bağımsız bölümlerinde bizzat kendisi oturmuyor, kullanmıyor ise kendi tebligat adresini, bu adresteki değişiklikleri, bağımsız bölümde her ne sebeple ve sıfatla oturan (kira, sükna vb.) kişilerin adı-soyadı ve iş adresleri ile telefonlarını en geç 15 gün içinde blok yöneticilerine bildirmek zorundadırlar. Aksi halde yönetimde mevcut son adresleri tebligat adresleri sayılır, işlemler bu adrese göre yapılır.  

MADDE 59 : Bağımsız bölüm malikleri, başka bir bağımsız bölüm, eklenti veya blok ortak yer ile toplu yapı ortak yer ve tesislerinde meydana gelen arızaların giderilmesi için bağımsız bölüme girme zorunluluğu bulunan hallerde gerekli izni vermekten kaçınamazlar. Ancak bu gibi işlerin taraflarca en uygun bir zamanda yapılması ve müsaade alınması gerekmektedir. Bu iş sebebiyle bağımsız bölüm malikleri herhangi bir zarara uğrarsa, uğrayacakları zararların lehine müsaade edilen tarafından veya blok ortak yeri ise blok maliklerinden, toplu yapı ortak alan veya tesisi ise toplu yapı yönetim bütçesinden derhal ödenmesi ve giderilmesi mecburidir.

 

MADDE 60 : KMK. ve bu Yönetim Planında bağımsız bölüm maliklerinin hak ve yükümlülüklerine ilişkin olarak yer alan bütün hükümlere bağımsız bölüm malikleri ile bağımsız bölümde herhangi bir sebeple (kira, sükna vb.) devamlı bir şekilde yararlananlar tarafından uyulması mecburidir. Bu yükümlülüklere aykırı davranan bağımsız bölüm malikleri ile bağımsız bölümlerden yararlananlarla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.

 

V.BÖLÜM

 

GENEL GIDERLERE KATILMA

A) BLOK ORTAK GİDERLERİNE KATILMA

MADDE 61 : Bağımsız bölüm malikleri bulundukları blok yapıya ilişkin ortak yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz. Bağımsız bölüm malikleri ortak giderlere KMK’ nun 20. maddesinde aşağıda zikredildiği şekle uygun olarak katılırlar;

 1. a)Kapıcı, kaloriferci,bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak,  

 2. b)Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür,  

 3. c)Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.  

Ortak gider ve avans payının tamamını zamanında ödemeyen kat maliki. ödemede geciktiği günler için aylık % 5' gecikme tazminatı ödemek zorundadır. Ortak gider ve avans payı ödemede bir aydan fazla geciken kat maliki hakkında yönetici KMK ve genel hükümlere göre dava açmak ve icra takibi yapmakla yükümlüdür. Kat maliki veya bağımsız bölümü kullanan (kiracı vs.) kusurlu hareketi ile bir gidere sebep olmuşsa yapılan ödeme zarara neden olandan ve kat malikinden müteselsilen alınır.

B) TOPLU YAPI ORTAK GİDERLERİNE KATILMA

MADDE 62 : İkitelli Misstanbul Evleri yerleşim planına göre ortak alan yer ve tesislerine ilişkin ortak giderler, aidat tahakkuk ve tahsilatının sağlanmasına, muhasebenin tutulmasına ilişkin her türlü büro hizmetleri ayrıca blok ortak alan ve toplu yapı içinde bulunan tüm ortak alanların aydınlatma, ısıtma, periyodik temizlik, kapıcı, bekçi, bahçıvan, otopark görevlisi vs. verilecek tüm hizmetlerden yararlanacak elemanların giderleri blok ortak tesislerinden hidrofor, asansör, jeneratör vb. tesislerin bakım. onarım işletme giderleri ile kararlaştırılacak bloklar arası ortak (jeneratör işletmesi vb,) öteki hizmetlerin karşılanmasından oluşur.

İkitelli Misstanbul Evleri çerçevesinde toplu yapı ortak giderlerine bağımsız bölümlerin her biri KMK’nun ilgili düzenlemesine göre katılır. Bağımsız bölüm malikleri toplu yapı kapsamındaki ortak alan, yer ve tesisler üzerinde kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle toplu yapı ortak gider ve avansını ödemekten kaçınamaz.

Toplu yapı ortak gider ve avans payının tamamını zamanında ödemeyen kat maliki aylık % 5 gecikme tazminatı ödemek zorundadır. Bağımsız bölüm maliklerinden herhangi biri veya onun bağımsız bölümünden faydalanan kişinin kusurlu bir hareketi nedeniyle bir gidere sebep olmuş ise, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine ve gidere sebep olana müteselsilen rücu edilir.

Toplu Yapı ortak gider avansını ve aidatını ödemeyen bağımsız bölüm malikleri hakkında Toplu Yapı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim Planı ve KMK hükümlerine göre dava açabilir ve icra takibi yapabilir. Gerektiğinde bu hususlarda takip etmek üzere vekil tayin edebilir.

MADDE 63 : Kat malikinin hissesine düşen gider ve avans (blok ortak ve toplu yapı ortak) borcundan dolayı bağımsız bölüm malikleri bağımsız bölümlerin birinin kira, sükna ve başka bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar ile müştereken ve müteselsilen sorumludur. Bu suretle ödemede bulunan umumi hükümler çerçevesinde kat malikinin rücu hakkı saklıdır. Kiracının mal sahibine peşin ödemede bulunduğu hakkındaki defi müteselsil sorumluluğu ortadan kaldırmaz.

MADDE 64 : Sitenin tümüne ve bağımsız bölümlere kesintisiz elektrik enerjisi verebilmek için trafo merkezleri ile, jeneratör merkezi yan yana kurulacaktır. Trafoda elektrik enerjisi kesildiği zaman, doğrudan jeneratör devreye girecek  ve siteye kesintisiz enerji verilebilecektir. Dolayısıyla, trafodan geçen elektrik enerjisi gibi, jeneratörden geçen elektrik enerjisi de her bağımsız bölüm malikinin kendisine ait sayaçlarından geçecek ve idare ile bizzat muhatap olacaklardır.  

YENİLİK VE İLAVELERE KATILMA

Faydalı Olanlar

MADDE 65 : Bağımsız bölüm malikleri blok yapı ve toplu yapı ortak yerlerinde kendi başlarına bir değişiklik yapamazlar. Blok ve toplu yapının ortak yerlerinin kullanımının daha rahat ve kolay bir hale getirilmesine veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilaveler Toplu Yapı Yönetim Kurulunun vereceği kararlar ile yapılır. Blok ortak yerinde ve blokla ilgili yenilik ve ilaveler blok bağımsız bölüm maliklerince, toplu yapı ortak alanlarında yapılan yenilik ve ilaveler ise toplu yapıda bulunan tüm bağımsız bölüm maliklerince ödenir

 

Çok Masraflı ve Lüks Olanlar

MADDE 66 : Blok yapı ve toplu yapı ortak yerlerinde yapılması istenen yenilik ve ilaveler çok masraflı ise yapının özel durumuna göre lüks niteliği taşıyor ise bunlardan faydalanmak istemeyen kat maliki gidere katılmak zorunda değildir. Lüks olan bu yenilik ve ilavelerin yapılmasına blok malikleri kurulu karar verir ve giderleri de karar altında olumlu yönde imzası bulunan bağımsız bölüm maliklerince ödenir. Toplu yapı ortak yerlerinde yapılması istenen yenilik ve ilaveler çok masraflı ve lüks niteliği taşıyorsa Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun 2/3 oy ve pay çokluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. Giderleri de toplu yapıda bulunan tüm bağımsız bölüm malikleri tarafından ödenir.

 

VI. BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

HAKİMİN MÜDAHALESİNİN İSTENMESİ

MADDE 67 : Blok malikleri kurulunca verilen karara razı olmayan bağımsız bölüm maliklerinden birinin veya onun bölümünde kiracı ve herhangi bir sebeple oturanlar veya devamlı suretle faydalanan kimselerin kanunda veya yönetim planında gösterilmiş bulunan borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemeleri yüzünden zarar gören bağımsız bölüm malikleri, yönetici veya toplu yapı yönetim kurulu KMK’ nun 33. maddesi uyarınca Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak borç ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için hakimin müdahalesini isteyebilir.

MADDE 68 : Bağımsız Bölüm maliklerinden biri borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemek suretiyle öteki bağımsız bölüm maliklerinin haklarını onlar için çekilmez hale gelecek” derecede aykırı davranırsa bağımsız bölüm malikleri KMK 25. maddesi hükümleri çerçevesinde, o bağımsız bölüm malik / maliklerinin, bağımsız bölüm üzerindeki mülkiyet hakkının, kendilerine devredilmesini hakimden isteyebilir.

ÖNCELİKLE SATIN ALMA HAKKININ MEVCUT OLMAYIŞI

MADDE 69 : Bloktaki bir bağımsız bölümün bir arsa payının satılması halinde toplu yapı bağımsız bölüm maliklerinin öncelikle satın alma hakları yoktur.

TEMLİKİ TASARRUF VE ÖNEMLİ YÖNETİM İŞLERİ

MADDE 70 :Blok yapının bir hakla kayıtlanması veya arsanın bölünmesi, bölünen kısmın mülkiyetinin başkasına devir olunması gibi temliki tasarruflar Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun oybirliği ile alacağı, ana yapının duvarlarının, çatı ve benzeri yerler ile toplu yapı ortak alanlarının reklam maksadıyla kiralanması gibi önemli yönetim işleri ise, Toplu Yapı Yönetim Kurulunun oybirliği ile alacağı karar ile yapılır.

MADDE 71 : Blok yapının üstüne kat ilavesi veya mevcut çekme katın normal kat haline getirilmesi veya zemine bodrum katlarla arsanın boş yerinde yeni bölümler yapılması veya niteliğin değiştirilmesi için Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun oybirliği ile karar alması şarttır.

GEÇİCİ YÖNETİM

MADDE 72 :

 1. a)İkitelli Misstanbul Evleri Toplu Yapı yerleşim planı kapsamındaki onaylı projeye bağlanmış bütün yapılar, ortak yer, depo ve tesislerin tamamlanması, yerleşiminin ve ortak alanların kullanımının belli bir düzen içinde yürütülmesi amacıyla bu yönetim planında Toplu Yapı Temsilciler Kurulu ve Toplu Yapı Yönetim Kurulu için öngörülmüş bulunan tüm hak ve yetkiler geçici olarak EMLAK KONUT G. Y. ORTAKLIĞI’ndan bir kişi, vekili TEKÇELİK İÇ VE DIŞ TİC. İNŞAAT SAN. A.Ş.’den iki kişi olmak üzere üç kişiden oluşacak Yönetim Kurulu’nca Toplu Yapı yönetim işleri, yine EMLAK KONUT G. Y. ORTAKLIĞI’nca görevlendirilen bir kişi Denetçi olarak bir yıl süreyle yönetim ve denetim işlerini yürütecektir. Geçici yönetim toplu yapılar ve sitelerin yönetimine ilişkin yasal düzenleme yapılınca yetkilerini İş bu yönetim planına göre oluşturulacak Toplu Yapı Temsilciler Kurulu’na devreder. İkitelli Misstanbul Evleri Toplu Yapı kapsamındaki tüm bağımsız bölüm maliklerinin pay ve oy bakımından 4/5’nün talebi halinde geçici yönetime son verilir. İlk bağımsız bölüm malikler kurulu ve Toplu Yapı Temsilciler Kurulu toplantı tarihi, geçici yönetim tarafından tespit ve ilan olunur. Geçici yönetim ilk toplantıya kadar geçecek sürede işlerin aksatılmadan yürütülebilmesi için blok yöneticileri atayabilir veya bağımsız bölüm maliklerinden yönetici ismi bildirmelerini isteyebilir. Geçici yönetim süresince blok yöneticileri kendilerine verilen görevi yerine getirir ve geçici yönetimin düzenleyeceği istişare toplantılarına katılırlar.  

 2. b)Geçici yönetim, aldığı kararları sayfaları noter mührü ile onaylanmış bir deftere yazıp imzalamakla yükümlüdür.  

 3. c)Geçici yönetim, toplu yapı yönetim hizmetlerini tamamen veya kısmen bir tüzel kişi veya şahsa yaptırabilir. Bu amaçla yapılan sözleşmeler geçici yönetimden sonra, yönetimi devralacak kurum ve kişileri de bağlar.  

 4. d)Geçici yönetim, yönetim hizmetlerinin gereği gibi yürütülüp yürütülmediğini devamlı olarak izlemek ve denetlemekle yükümlüdür.  

 5. e)Bloklar tamamlanıp blok yöneticileri seçildiğinde, geçici yönetim en az yılda bir kere yöneticilerle bir danışma toplantısı düzenler. Bu toplantıda yöneticilere toplu yapı ortak yer ve tesislerin yönetimine ilişkin bilgi verilir ve yöneticilerin konuya ilişkin görüşleri dinlenir.  

 6. f)Geçici yönetim, uygun görürse danışma toplantısını geniş bir katılımla yapabilir.  

 7. g)Geçici yönetim veya bu iş için görevlendireceği kişiler İkitelli Misstanbul Evleri toplu yapının yönetimi sırasında çıkabilecek tüm ihtilafları taraf sıfatıyla takip etmeye, dava açmaya, icra takibi yapmaya ve bu hususlarda vekil tayin etmeye yetkilidir.  

 8. h)…/…/2007 tarihinde düzenlenen işbu Yönetim Planının muhtevası, aşağıda kimlikleri yazılı İkitelli Misstanbul Evleri Toplu Yapı alanının bütün bağımsız bölün maliklerince okunarak arzularına uygun olduğunu ve oy birliğiyle kabul ve imzaladıklarını beyan ve ikrar eylerler.